Free IQ Test [2021] – International Standard IQ Test 100% Free

Q1

test IQ câu 1

 
 
 
 
 
 

Q2

Câu hỏi test IQ 2

 
 
 
 

Q3

Câu hỏi test IQ 3

 
 
 
 
 
 

Q4

cau hoi test iq 4

 
 
 
 

Q5

Câu hỏi test iq 5

 
 
 
 
 
 

Q6

Câu hỏi test iq 6

 
 
 
 
 
 

Q7

 
 
 
 

Q8

Câu hỏi test iq 8

 
 
 
 
 
 

Q9

Câu hỏi test iq 9

 
 
 
 
 
 

Q10

Câu hỏi test iq 10

 
 
 
 
 
 

Q11

Câu hỏi test iq 11

 
 
 
 
 
 
 
 

Q12

Câu hỏi test iq 12

 
 
 
 
 
 
 

Q13

Câu hỏi test iq 13

 
 
 
 
 
 
 
 

Q14

Câu hỏi test iq 14

 
 
 
 
 
 

Q15

Câu hỏi test iq 15

 
 
 
 
 
 

Q16

Câu hỏi test iq 16

 
 
 
 
 
 

Q17

Câu hỏi test iq 17

 
 
 
 
 
 
 
 

Q18

Câu hỏi test iq 18

 
 
 
 
 
 

Q19

Câu hỏi test iq 19

 
 
 
 
 
 
 
 

Q20

Câu hỏi test iq 20

 
 
 
 
 
 
 
 

Q21: How many triangles are there?

Câu hỏi test iq 21 có bao nhiêu hình tam giác

 
 
 
 

Q22: How many squares are there?

cau hoi IQ 22

 
 
 
 

Q23: If…

Câu hỏi test iq 29

 
 
 
 

Q24

Câu hỏi test iq 31

 
 
 
 
 
 

Q25

Câu hỏi test iq 32

 
 
 
 
 
 

Q26

Câu hỏi test iq 33

 
 
 
 
 
 

Q27: When adding a black dot, the pattern will conform to the pattern as the pattern

Câu hỏi test iq 34

 
 
 
 
 

Q28

Câu hỏi test iq 35

 
 
 
 
 
 
 
 

Q29

Câu hỏi test iq 40

 
 
 
 
 
 
 
 

Your age *

 
 
 
 
 

IQ TEST FINISHED!!!

 

Question 1 of 31